การส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

เอกสารเผยแพร่การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

 ประมวลจริยธรรม

คำสั่งประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม

ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

ประกาศเรื่อง ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

มาตรการพัฒนาให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต

บันทึกข้อตกลงความร่วมือการต่อต้านการทุจริต