นายสมบัติ นรวรา ปลัด อบต.
 นายชุติพนธ์ วิมลเจริญ รองปลัด อบต.
 นายประดิษฐ์ เชยคนชม หัวหน้าสำนักปลัด
  ตำแหน่งว่าง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(รับโอน)

   นายปารวุฒิ บุญเทศ นักทรัพยากรบุคคล
   นางสาวอังศุมาลี สายชลนภา นิติกร
  ตำแหน่งว่าง  

นักพัฒนาชุมชน

(รับโอน)

  ตำแหน่งว่าง  

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ขอใช้บัญชี)

  ตำแหน่งว่าง  

เจ้าพนักงานธุรการ

(ขอใช้บัญชี)

 นางสุพรรณ์ วิทยประภารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
 นางสาวธนพร สัมฤทธิ์แดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นายประสาท ศิลา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 นางแพรพิไล กำลังหาญ นักการภารโรง
 นายพนม โฉมสำอางค์ คนงานทั่วไป
 นางสาวทุเรียน อิ่มพร คนงานทั่วไป
 นายภราดร สุระ คนงานทั่วไป
 นายศักรินทร์ หมื่นเดช พนักงานขับรถยนต์