นายสมบัติ นรวรา ปลัด อบต.
 ตำแหน่งว่าง   รองปลัด อบต.
 ตำแหน่งว่าง   หัวหน้าสำนักปลัด
   นายกฤตภพ ธรรมวิชญ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   นายปารวุฒิ บุญเทศ นักทรัพยากรบุคคล
   นางสาวอังศุมาลี สายชลนภา นิติกร
   ตำแหน่งว่าง  

นักพัฒนาชุมชน

   ตำแหน่งว่าง  

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ตำแหน่งว่าง  

เจ้าพนักงานธุรการ

 นางสุพรรณ์ วิทยประภารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
 นางสาวธนพร สัมฤทธิ์แดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ตำแหน่งว่าง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 นางแพรพิไล กำลังหาญ นักการภารโรง
 นายพนม โฉมสำอางค์ คนงาน
 นางสาวทุเรียน อิ่มพร คนงาน
 นายภราดร สุระ คนงาน
 นายศักรินทร์ หมื่นเดช พนักงานขับรถยนต์