นายสมบัติ นรวรา ปลัด อบต.
 นายชุติพนธ์ วิมลเจริญ รองปลัด อบต.
 นายประดิษฐ์ เชยคนชม หัวหน้าสำนักปลัด
 นางสาวนัทธมน บัวแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นายปารวุฒิ บุญเทศ นักทรัพยากรบุคคล
   นางสาวอังศุมาลี สายชลนภา นิติกร

 นางสุพรรณ์ วิทยประภารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
 นางสาวธนพร สัมฤทธิ์แดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นายประสาท ศิลา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 นางแพรพิไล กำลังหาญ นักการภารโรง
 นายพนม โฉมสำอางค์ คนงานทั่วไป
 นางสาวทุเรียน อิ่มพร คนงานทั่วไป
 นายภราดร สุระ คนงานทั่วไป
 นายศักรินทร์ หมื่นเดช พนักงานขับรถยนต์