ประกาศราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนันท์ ม.8

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ม.9

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประยูร สิงห์กา ม.2

ราคากลางโครงการก่อสร้างลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางแวว หนูแย้ม ม.2

ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต สายบ้านนายละมัย-คลองชลประทาน ม.10

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจันทร์ วิลาศ ม.9

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสำอางค์ ม.2

ราคากลางโครงการจัดซื้อยางมะตอย

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางละมัย ม.1(ช่วงที่ 1)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางละมัย ม.1(ช่วงที่ 2)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประมวล วงศ์พรประดิษฐ์ ม.4

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเน้ย - บ้านนายพุด ม.4

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายระบบประปาหมู่บ้าน - บ้านนายเจือ ม.2(ช่วงที่ 1)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายระบบประปาหมู่บ้าน - บ้านนายเจือ ม.2(ช่วงที่ 2)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า อบต.เก่า - บ้านนายแอ๋ว โผงเผง ม.9

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวาง - 331

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางวิไล - บ้านนางฉะอ้อน ม.3

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพเราะ หมู่ 11

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหยด หมู่ 7

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเสงี่ยม ชลูด หมู่ 6

าคากลางยกระดับทางลูกรังสายหนองผักไหม หมู่ 4

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางลำไย-บ้านนางวิไล หมู่ 3

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย มีน หมู่ 6

ราคากลางปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู 1,10, 2 , 6, 9

ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4

ราคากลางวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางรำเพย - บ้านนายฉัตร หมู่ที่ 11

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน  5  รายการ

ราคากลางก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบทรงหยดน้ำ/ดาวจรัสแสง

ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบถังน้ำใบตัวแบบอเนกประสงค์ จำนวน  1 คัน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางละมัย หมู่ที่ 10

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม่อพักสายน้านนายสำราญ หมู่ 9

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสานบ้านนางทุเรียน - คลองชลประทาน หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการจัดซื้อปฏิทิน

ราคากลางโครงการจัดซื้อยางมะตอย

ราคากลางจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล