:: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

:: ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

[สิ่งที่แนบมาด้วย]

:: ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ก.ส.3) ในเขตอบต.ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

[สิ่งที่แนบมาด้วย]

:: ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ประกาศเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

:: ประกาศเรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

:: ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

:: ประกาศเรื่อง ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

:: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปี 2562

:: รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561

:: ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

:: ประกาศรายงานแสดผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปี 2561

:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

:: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561

:: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561

:: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561

:: ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

:: ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

:: ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

:: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

:: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2560)

:: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2560)

:: ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)

:: ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560

:: ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุ

:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

:: ประกาศ อบต.สระสี่เหลี่ยม  เรื่อง กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)

ประกาศทั่วไป

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ  2558

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบรรจง  ศรีสมัย  หมู่ 8

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต.สระสี่เหลี่ยม  ประจำปี 2559

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต.สระสี่เหลี่ยม  ประจำปี 2560