นางสาวศศิธร พุ่มสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 นางสาวรุ้งตะวัน ไชยริปู นักวิชาการสาธารณสุข