น.ส.ปราณี พุ่มพวง

ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 นายนพพร พรหมอาภา

นักวิชาการศึกษา

 น.ส.สาวิณี  มีสุข ผช.ครูดูแลเด็ก
 น.ส.สาวิตรี องอาจ ผช.ครูดูแลเด็ก
 น.ส.ชนกานต์ แซ่เซียว ผช.ครูดูแลเด็ก
 นางวลัยพรรณ ชัยสวัสดิ์ ผช.ครูดูแลเด็ก
 นางสาวศิริรักษ์   แซ่เซียว ผช.ครูดูแลเด็ก