นายนพพร พรหมอาภา

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ตำแหน่งว่าง

ครูชำนาญการ (คศ.2)

นางสาวสาวิณี มีสุข

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสาวิตรี องอาจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนกานต์ แซ่เซียว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวลัยพรรณ ชัยสวัสดิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริรักษ์ แซ่เซียว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก