น.ส.เยาวลักษณ์ สิริวรกุลพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
 นางพรทิพย์ สร้อยเสนา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 นางสาวกฤษณาพร เสือแสง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นางศรีสุรัตน์ ออละอ่อน ผช.จพง.การเงินและบัญชี
 นางกชพร นิราพันธ์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
 นางสาวอารีรัตน์ แซ่เซียว ผช.จพง.พัสดุ