พนักงานส่วนตำบล / พนักงานครู / ลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง 

จำนวนทั้งสิ้น 29 คน ดังนี้ 


พนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู จำนวน 12 คน

 •  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น             จำนวน 1 คน

 •  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น              จำนวน 1 คน

 •  ผู้อำนวยการกองคลัง                            นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น             จำนวน 1 คน

 •  หัวหน้าสำนักปลัด                                นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น                จำนวน 1 คน

 •  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              ระดับชำนาญการ                                     จำนวน 1 คน

 •  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                     ระดับชำนาญงาน                                    จำนวน 1 คน

 •  พยาบาลวิชาชีพ                                    ระดับปฏิบัติการ                                      จำนวน 1 คน

 •  นักทรัพยากรบุคคล                              ระดับปฏิบัติการ                                      จำนวน 1 คน

 •  นิติกร                                                   ระดับปฏิบัติการ                                      จำนวน 1 คน

 •  นักวิชาการศึกษา                                  ระดับปฏิบัติการ                                      จำนวน 1 คน                      

 •  นักวิชาการสาธารณสุข                         ระดับปฏิบัติการ                                      จำนวน 1 คน                      

 • ครู                                                         ระดับชำนาญการ                                     จำนวน 1 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน  2 คน

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ                      จำนวน 1 คน
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้              จำนวน 1 คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  10 คน

 •  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 คน
 •  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 1 คน
 •  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 คน
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 คน
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จำนวน 1 คน
 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จำนวน 5 คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน

 • พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 คน
 • คนงานทั่วไป 
จำนวน 3 คน
 • นักการภารโรง
จำนวน 1 คน