สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม   จำนวน   19    คน  

นายเกษม
นายพนัส
นายสมบัติ
นายสุทิน
นายอำนวย
นายปรีชา
นายประหยัด
นายอนันตพร
นายไพศาล
นายจิตติพงษ์
นายถาวร

นายกชณัช
นายชาตรี
นายธนาวุฒิ
นางสำอางค์
นายพรประวิทย์
นายประวิง
นายบุญส่ง

นายพรพิพัฒน์
นายชโรม

มีสุข
ผสมทรัพย์
นรวรา
สิงชัย
มาจิตร
สิ่วลือ
หมอกเจริญ
จุกสีดา
ขุนทรง
คะมี
ทับเจริญ

สมสกุล
สุขเกษม
ธีรรัตนชัย
จิรวรรณเอมอร
วิทยประภารัตน์
ทองมา
พรมสี

พรมศรี
ชัยสวัสดิ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11