ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมจำนวน -คน
-  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม จำนวน - คน
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล