ข้อมูลด้านกายภาพ

-  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
       ตำบลสระสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพนัสนิคม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพนัสนิคม - สระสี่เหลี่ยม

-  เนื้อที่
       ตำบลสระสี่เหลี่ยม มีพื้นที่ประมาณ 30.50ตารางกิโลเมตร หรือ19,081.25ไร่

-  ภูมิประเทศ
       สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานผ่าน พื้นที่ทำการเกษตรของตำบลส่วนใหญ่เหมาะกับการเกษตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอแปลงยาว
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวถนน
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแปลงยาว
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าม

-  จำนวนหมู่บ้าน
       องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 11หมู่บ้าน ดังนี้
       หมู่ที่ 1 บ้านใน
       หมู่ที่ 2 บ้านนอก
       หมู่ที่ 3 บ้านหินดาด
       หมู่ที่ 4 บ้านเนินแพง
       หมู่ที่ 5 บ้านหนองขวาง
       หมู่ที่ 6 บ้านตม
       หมู่ที่ 7 บ้านไร่
       หมู่ที่ 8 บ้านในไร่
       หมู่ที่ 9 บ้านโคก
       หมู่ที่ 10 บ้านในบน
       หมู่ที่ 11 บ้านเขาดินวังตาสี

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

- จำนวนประชากร 

ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านใน 462 468 930 236
2 บ้านนอก 215 213 428 80
3 บ้านหินดาด 151

148

299 73
4 บ้านเนินแพง 356 398 754 161
5 บ้านหนองขวาง 273 313 586 121
6 บ้านตม 440 416 856 207
7 บ้านไร่ 394 412 806 179
8 บ้านในไร่ 244 277

521

120
9 บ้านโคก 326 353 679 160
10 บ้านในบน

288

280 568 175
11 บ้านเขาดินวังตาสี 218 231 449 123
รวม 3,367 3,509 6,876 1,635

-  สภาพทางเศรษฐกิจ
   การประกอบอาชีพ
   - เกษตรกรรม
   - รับจ้าง
   - ค้าขาย

-  หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมได้แก่

ลำดับ ประเภท จำนวน
1

ปั๊มน้ำมัน (ประเภทหยอดเหรียญ)

5 แห่ง
2 โรงสี 6 แห่ง
3 รีสอร์ท/ที่พัก 2 แห่ง 
4 โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง

-  สถานศึกษา
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓แห่ง (ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ , ๙ , ๑๑)
   - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓แห่ง (ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ , ๙ , ๑๑)
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน ๑แห่ง (ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔)
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑แห่ง

-  สถาบันทางศาสนา วัด ๔ แห่ง ได้แก่
   - วัดแหลมประดู่ (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒)
   - วัดแก้วศิลาราม (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔)
   - วัดบ้านในบน (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐)
   - วัดบ้านเขาดินวังตาสี (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑)

-  การสาธารณสุข
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๑แห่ง

-  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - มีป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔

-  การคมนาคม

ประเภทถนน จำนวน (สาย)

ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
ถนนลูกรัง

22
27
39

-  การโทรคมนาคม
       มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๖แห่ง ได้แก่

ที่ หมู่บ้าน จำนวน (ตู้)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านใน
บ้านนอก
บ้านหินดาด
บ้านเนินแพง
บ้านหนองขวาง
บ้านตม
บ้านไร่
บ้านในไร่
บ้านโคก
บ้านในบน
บ้านเขาดินวังตาสี

2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1

-  การไฟฟ้า
   - มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนในเขตตำบล (บางส่วนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกัน)

-  แหล่งน้ำ

 ที่  ประเภท  จำนวน(แห่ง) พื้นที่หมู่
1
2
3
4
5

แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น(สระน้ำ)
บ่อน้ำตื้น
บ่อโยก
ถังน้ำ ฝ.20

1
6
40
26
24

2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
1 , 2 , 3 , 8 , 4 , 11
หมู่ที่ 1 - 11
หมู่ที่ 1 - 11
หมู่ที่ 1 - 11