จำนวนประชากร

ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
         ชาย                    หญิง                        รวม           (ครัวเรือน)
     1      บ้านใน        462         468           930        236
2 บ้านนอก 215         213           428         80
3 บ้านหินดาด 151         148           299         73
4 บ้านเนินแพง 356         398           754         161
5 บ้านหนองขวาง 273         313           586         121
6 บ้านตม 440         416           856         207
7 บ้านไร่ 394         412           806         179
8 บ้านในไร่ 244         277           521         120
9 บ้านโคก 326         353           679         160
10 บ้านในบน 288         280           568         175
11 บ้านเขาดินวังตาสี         218         231           449         123
รวม 3,367         3,509           6,876         1,635