เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารแนบที่1

เอกสารแนบที่2