• 30 June 2020 at 13:32
  • 55
  • 0

หากท่านเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้ >>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/qyyg4i หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้