• 26 November 2019 at 13:28
  • 125
  • 0

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ขอแจ้งให้ผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีที่แนบตามลิงค์นี้ หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (21 พฤศจิกายน 2562) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Facebook: งานจัดเก็บรายได้ อบต.สระสี่เหลี่ยม หรือโทร 085-4880303

ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตอบต. พ.ศ.2562

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <<< คลิกที่นี่